Συγγραφέας: Ζορμπά Αλεξάνδρα
Λέξεις Κλειδιά: Οντολογίες

Σύνοψη: Μέσα από αυτή την εργασία προσεγγίσαμε την έννοια των οντολογιών και εξετάσαμε μερικά είδη Οντολογιών καθώς και μια υφιστάμενη κατηγοριοποίηση. Αναφέραμε γλώσσες αναπαράστασης Οντολογιών, και αναλύσαμε τις σημαντικότερες από αυτές. Περιγράψαμε συνοπτικά μερικά εργαλεία κατασκευής οντολογιών με μεγαλύτερη έμφαση στο λογισμικό PROTΓ‰GΓ‰ 2000. Θίξαμε θέματα που αφορούν την μηχανική οντολογιών και παρουσιάσαμε περιληπτικά μερικές μεθοδολογίες ανάπτυξης Οντολογιών. Αναλύσαμε σε θεωρητικό επίπεδο τα βασικά βήματα ανάπτυξης μιας οντολογίας μέσα από ένα υπαρκτό παράδειγμα και παρουσιάσαμε την ανάπτυξη μιας οντολογίας που πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον του λογισμικού PROTΓ‰GΓ‰ για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας