Συγγραφέας: Πλώτα Δέσποινα
Λέξεις Κλειδιά: Εξόρυξη δεδομένων, Πατρότητα κειμένου

Σύνοψη: Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν παραχθεί ασύλληπτα μεγάλες ποσότητες δεδομένων από διάφορες διεργασίες που έχουν οργανωθεί με χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Το μεγαλύτερο βέβαια ποσό των δεδομένων βρίσκεται σε μορφή κειμένων και αυτός ο τύπος των μη δομημένων στοιχείων στερείται συνήθως «τα στοιχεία για τα στοιχεία». Η ανάγκη λοιπόν για την αυτοματοποιημένη εξαγωγή χρήσιμης γνώσης από τεράστια ποσά κειμενικών στοιχείων προκειμένου να βοηθηθεί η ανθρώπινη ανάλυση είναι προφανής. Η εξόρυξη κειμένου (text mining) είναι ένας νέος ερευνητικός τομέας που προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της υπερφόρτωσης πληροφοριών με την χρησιμοποίηση των τεχνικών από την εξόρυξη από δεδομένα (data mining), την μηχανική μάθηση (machine learning), την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (natural language processing), την ανάκτηση πληροφορίας (information retrieval), την εξαγωγή πληροφορίας (information extraction) και τη διαχείριση γνώσης (Knowledge management). Βασιζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την τεχνική εξόρυξης κειμένου παρουσιάζουμε σε αυτή την διπλωματική εργασία μια μεθοδολογία εξαγωγής γνώσης από κείμενο με απώτερο σκοπό την απόδοση της πατρότητας δυο έργων σε συγκεκριμένο συγγραφέα. Το κύριο θέμα ενδιαφέροντος είναι το εξής: είναι η Ιλιάδα και Οδύσσεια έργα του ίδιου ποιητή; Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην ανάλυση του «σημαινόμενου» παρά του «σημαίνοντος» στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια. Σε μία πρώτη φάση μετασχηματίζουμε τα δεδομένα: διατηρήθηκαν μόνο τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα επίθετα και τα επιρρήματα τα οποία οργανώθηκαν σε ομάδες συνωνύμων, όπου κάθε ομάδα αντιπροσωπεύει μία έννοια. Επιλέξαμε να κάνουμε ανάλυση των σχέσεων μεταξύ αυτών των εννοιών. Έτσι μετατρέψαμε όλες τις προτάσεις στο κείμενο, σε προτάσεις οι οποίες αποτελούνται μόνο από αυτές τις έννοιες, απαλείφοντας φυσικά τα διπλότυπα. Στη συνέχεια μετασχηματίσαμε το κείμενο σε μια δομημένη μορφή, ώστε να μπορέσουμε να το αποθηκεύσουμε σε «εγγραφές» μιας βάσης δεδομένων. Συγκεκριμένα, θεωρήσαμε συνεχή τμήματα κειμένου σαν τέτοιες «εγγραφές». Πειραματιστήκαμε ορίζοντας είτε μία πρόταση είτε δύο συνεχόμενες ως «εγγραφή», χρησιμοποιώντας τον Apriori αλγόριθμο για να εξάγουμε «κανόνες συσχέτισης» της μορφής «90% των εγγραφών που περιέχουν την έννοια χ περιέχουν και την έννοια y». Εξάγαμε ένα μεγάλο αριθμό ισχυρών συσχετίσεων μεταξύ ίδιων εννοιών και στα δυο ποιήματα (π.χ. «γη»-«άνδρας»). Υπάρχουν επίσης συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών εννοιών (π.χ. «μάχη»-«άνδρας» μόνο στην Ιλιάδα) και διαφορετικές συσχετίσεις για την ίδια έννοια (π.χ. «ήρωας»-«μάχη» στην Ιλιάδα και «ήρωας»-«κατοικία» στην Οδύσσεια). Όμως, δεν βρήκαμε καμία αντίθεση. Αυτά τα αποτελέσματα ενδεχομένως να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Όμηρος έγραψε και τα δυο έπη.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας