Συγγραφέας: Βλάχος Αριστοτέλης
Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακές τεχνολογίες, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Σύνοψη: Στην παρούσα εργασία, στα πλαίσια της συζήτησης για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αναδεικνύουμε τα οφέλη από τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων στη διδασκαλία των μαθηματικών στα σχολεία. Γίνεται αναφορά στα Λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας (Dynamic Geometry Software) και στα Υπολογιστικά Συστήματα Άλγεβρας (Computer Algebra Systems) και τονίζεται η χρηστικότητα του ελεύθερου λογισμικού Geogebra στη διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού. Επιχειρούμε, τέλος, να περιγράψουμε την πρόσθετη παιδαγωγική αξία που μπορεί να προκύψει κατά τη διδασκαλία των εννοιών της παραγώγου, της εφαπτομένης, του ορισμένου ολοκληρώματος και του Θεμελιώδους Θεωρήματος του Λογισμού με τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας