Συγγραφέας: Σχοινά Βασιλική
Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση διασποράς, Στάθμη

Σύνοψη: Η ανάλυση διασποράς μελετά τη σχέση που έχει μια εξαρτημένη μεταβλητή Υ, τις τιμές της οποίας μπορούμε να παρτηρήσουμε, με τις τιμές ενός παράγοντα Α ή πολλών παραγόντων που είναι και οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Είναι κατάλληλη για δεδομένα που βασίζονται πάνω στην έρευνα ή σε πειράματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές είτε ποιοτικές. Στην παρούσα εργασία, θα χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο ανάλυσης διασποράς για να μελετήσουμε τις επιρροές των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη μεταβλητή χωρίς περιορισμούς στην φύση της στατιστικής σχέσης καθώς επίσης, θα γίνουν έλεγχοι για να μελετήσουμε αν οι πληθυσμοί μας έχουν ίσες μέσες τιμές ή ίσες διασπορές. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά μιας μονοπαραγοντικής ανάλυσης διασποράς καθώς επιίσης και οι έλεγχοι των μέσων τιμών για τις στάθμες του παράγοντα. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθεί η παρουσίαση της ανάλυσης των επιδράσεων του παράγοντα και οι διάφορες μέθοδοι για πολλαπλές συγκρίσεις. Επίσης, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο σχεδιασμός των δειγματικών μεγεθών καθώς και οι έλεγχοι για ίσες διασπορές. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά μιας πολυπαραγοντικής ανάλυσης διασποράς.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας