Συγγραφέας: Ραυτόπουλος Γιώργος
Λέξεις Κλειδιά: Εξόρυξης γνώσης, Μηχανική μάθηση

Σύνοψη: Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι στην υποδομή ενός επιχειρησιακού πληροφοριακού συστήματος, επειδή δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρίες να μετατρέψουν μεγάλες ποσότητες επιχειρηματικών πληροφοριών σε επικερδή αποτελέσματα. Ο κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσουμε με ποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι Εξόρυξης Γνώσης (Data Mining) για την έγκριση τραπεζικών προϊόντων βασιζόμενη σε στοιχεία των αιτούντων. Ειδικότερα, στην εργασία αυτή προσπαθούμε να αποδείξουμε την αποτελεσματικότητα των εργαλείων εξόρυξης γνώσης για την έγκριση πιστωτικών καρτών. Αρχικά γίνεται παρουσίαση και θεωρητική μελέτη των μεθόδων της Μηχανικής Μάθησης, που διέπουν την εξόρυξη γνώσης από δεδομένα. Στην συνέχεια η εργασία επικεντρώνεται στη μοντελοποίηση του προβλήματος και στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του. Επόμενος στόχος είναι να υλοποιήσουμε και να αξιολογήσουμε την συμπεριφορά των αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης σε εφαρμογές έγκρισης πιστωτικών καρτών. Συγκεκριμένα θα συγκριθούν γνωστοί και αντιπροσωπευτικοί αλγόριθμοι των σημαντικότερων τεχνικών κατηγοριοποίησης, όπως είναι οι Naïve Bayes, ο C4.5, οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (SVMs). Και στο τέλος θα κατασκευαστεί πρωτότυπο λογισμικό εργαλείο υποστήριξης για την έγκριση πιστωτικών καρτών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας