Συγγραφέας: Γεωργιτσόπουλος Άγγελος
Λέξεις Κλειδιά: Απλή ανάλυση αντιστοιχιών, Πολλαπλή ανάλυση αντιστοιχιών, Έρευνα αγοράς

Σύνοψη: Ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την επιτυχία ενός προϊόντος είναι αναμφισβήτητα η Έρευνα Αγοράς (Market Research). Η έρευνα υλοποιείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός συγκεκριμένου υπό μελέτη πληθυσμού, με απώτερο σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα από την ποσοτική στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σχετικά με τις απόψεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που διαθέτουν οι καταναλωτές, τις τάσεις και τις προοπτικές ενός κλάδου, το μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί σε κάποιο προϊόν ή επίσης και τη γνώση που έχουν οι καταναλωτές όσον αφορά τη μάρκα ή την εικόνα ενός προϊόντος. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με χρήση διαφόρων στατιστικών τεχνικών, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ανάλυση Αντιστοιχιών (Correspondence Analysis). Η Ανάλυση Αντιστοιχιών (Correspondence Analysis) είναι μια διερευνητική τεχνική ανάλυσης δεδομένων που απεικονίζει γραφικά πίνακες συνάφειας και πολυμεταβλητά κατηγορικά δεδομένα, ενώ παράλληλα τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειώσει ταχύτατη εξέλιξη και ανάπτυξη. Η Ανάλυση Αντιστοιχιών βρίσκει εφαρμογή τόσο στην Έρευνα Αγοράς, ακριβώς λόγω της κατηγορικής φύσεως των δεδομένων που προκύπτουν σε έρευνες τέτοιου τύπου, όσο και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες όπου συνήθως χρειάζεται ένα στατιστικό «εργαλείο» για να ελέγξει τις αντιστοιχίες- συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και να τις αποδώσει με τη βοήθεια ενός γραφήματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η θεωρητική, πρακτική και υπολογιστική επισκόπηση της συγκεκριμένης στατιστικής μεθόδου καθώς και η υλοποίησή της στα στατιστικά πακέτα SPSS & MINITAB, με τη χρήση κατάλληλων δεδομένων από τον τομέα της Έρευνας Αγοράς. Θα δοθεί έμφαση περισσότερο στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων παρά στις μαθηματικές και τεχνικές λεπτομέρειες των διαδικασιών της εφαρμογής.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας