Συγγραφέας: Σακελλαροπούλου Γεωργία
Λέξεις Κλειδιά: Δυσλεξία, Φοιτητές, Μάθηση, Υποστηρικτική τεχνολογία

Σύνοψη: Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματευτούμε τις πιθανές μαθησιακές επιπτώσεις της Δυσλεξίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θα προτείνουμε μεθοδολογίες για την υποστήριξη των εν λόγω φοιτητών, προκειμένου να ενισχυθεί η μαθησιακή διαδικασία και να επιτευχθούν τα μέγιστα γνωστικά αποτελέσματα. Προκειμένου να γίνει αυτό, θα αναφερθούμε αρχικά στο φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών, στις οποίες έγκειται και το προς μελέτη θέμα, καταγράφοντας τους ορισμούς που έχουν δοθεί αλλά και τις βασικές κατηγορίες, περιγράφοντας συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Έπειτα, θα αναφερθούμε στη δυσλεξία, παραθέτοντας τους ορισμούς που έχουν δοθεί αλλά και την αιτιολογία της, ενώ στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις επιπτώσεις της στην ακαδημαϊκή ζωή του ατόμου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχοντας καταγράψει τα πιθανά μαθησιακά προφίλ των φοιτητών, θα αναφερθούμε στην ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα κατάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια, με τη χρήση της ξένης βιβλιογραφίας, θα αναπτύξουμε μεθοδολογικούς κανόνες και προτάσεις προς τους δυσλεκτικούς φοιτητές, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ομαλότερη εκπαίδευση των εν λόγω ατόμων. Παράλληλα, θα καταγράψουμε τα ισχύοντα πρότυπα για την παραγωγή έντυπου υλικού, ενώ θα αναφερθούμε και στην Υποστηρικτική Τεχνολογία, που χρησιμοποιείται ήδη στο εξωτερικό και είναι καλό να προταθεί για τους εν λόγω φοιτητές για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Τόσο η μεθοδολογία όσο και τα πρότυπα, θα παρουσιαστούν με παραδείγματα για την καλύτερη αποτύπωση και περαιτέρω υιοθέτησή τους. Τέλος, κάνοντας μια ανασκόπηση της εν λόγω εργασίας, θα αναφερθούμε στις μελλοντικές προεκτάσεις του συγκεκριμένου θέματος, παραθέτοντας επιπλέον προτάσεις και συμπεράσματα, που μπορούν να διευκολύνουν περαιτέρω το εκπαιδευτικό και μαθησιακό έργο.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας