Συγγραφέας: Σκοτσιμάρα Λουκία
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ), Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Σύνοψη: Μέσα στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κοινωνίας η οποία μεταβάλλεται με υπερβολικά γρήγορους ρυθμούς και χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία πολυπλοκότητας, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών επηρεάζουν καθοριστικά κάθε πτυχή της οικονομικής, επαγγελματικής, κοινωνικής και ατομικής ζωής. Όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην Ελληνική πραγματικότητα, ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές «μαθαίνουν», δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τα τελευταία 40 χρόνια. Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο στο «Νέο Σχολείο», το οποίο τοποθετεί το μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο οποίος μετέχει ενεργητικά στις δραστηριότητες μάθησης. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει στη νέα πραγματικότητα και να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα με χρήση των ΤΠΕ. Μέσα από τα έργα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.1.θ. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του ΕΚΤ έχει ξεκινήσει προσπάθεια επιμόρφωσης μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην τάξη. Αυτές οι διαπιστώσεις αποτέλεσαν την αφορμή για την εκπόνηση της μελέτης που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, και η οποία έχει ως σκοπό τη μελέτη του τρόπου σχεδίασης εκπαιδευτικών σεναρίων από εκπαιδευτικούς ΠΕ 60, με χρήση των ΤΠΕ. Το ζητούμενο ήταν να διαπιστώσουμε, σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν με βάση το προαναφερόμενο έργο, κατασκεύασαν εκπαιδευτικά σενάρια σύμφωνα με τους βασικούς άξονες σχεδίασης και πως ανέδειξαν την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα η εργασία αποτελείται από δύο μέρη: Στο πρώτο, που αφορά στη θεωρητική πλαισίωση του θέματος, γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της εξέλιξης της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ειδικά όσον αφορά στην Ελληνική πραγματικότητα, γίνεται προσπάθεια συσχέτισης του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος σπουδών με τις ΤΠΕ. Επίσης, ασχολείται με τις θεωρίες μάθησης και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση με χρήση των ΤΠΕ. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται καταρχήν η μεθοδολογία που ακολουθείται (το αντικείμενο, το δείγμα, τα ερωτήματα και τα χρησιμοποιούμενα ερευνητικά εργαλεία) για τη διεξαγωγή της έρευνας. Στη συνέχεια το κύριο μέρος της εργασίας αφορά στην περιγραφική και πολυπαραγοντική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Τέλος η έρευνα ολοκληρώνεται με τη συζήτηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων που πήραμε τόσο από την περιγραφική, όσο και από την πολυπαραγοντική ανάλυση, καθώς και με την επισήμανση διαφόρων ερωτημάτων ή παρατηρήσεων που προκύπτουν από την όλη διαδικασία και που πιθανότατα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας