Συγγραφέας: Καμπέλη Πετρούλα
Λέξεις Κλειδιά: Περιγραφική στατιστική, Σχέδιο μαθήματος

Σύνοψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία του 4ου κεφαλαίου της Περιγραφικής Στατιστικής της ΒΆ Γυμνασίου με τη βοήθεια του Υπολογιστή. Για τον καλύτερο και πληρέστερο σχεδιασμό της διδασκαλίας δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο και συμπλήρωσαν 19 μαθητές της ΒΆ Γυμνασίου, του Ιδιωτικού Σχολείου Σωτηρχόπουλος, τη σχολική χρονιά 2012-2013, που είχαν ήδη διδαχθεί το κεφάλαιο της Περιγραφικής Στατιστικής με παραδοσιακή διδασκαλία από τον καθηγητή τους. Με το ερωτηματολόγιο θέλαμε να ελέγξουμε τι έχουν κατανοήσει οι μαθητές, τι τους δυσκόλεψε, τι θυμόντουσαν χωρίς να έχει γίνει επανάληψη σε από αυτά που είχαν διδαχθεί και πόσοι γνώριζαν το Microsoft Excel. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατασκευάσαμε το σχέδιο διδασκαλίας. Το σχέδιο διδασκαλίας αναφέρεται στον τρόπο διδασκαλίας εισαγωγικών βασικών εννοιών της περιγραφικής στατιστικής (οι έννοιες του πληθυσμού, του δείγματος, της κατανομής συχνοτήτων, της κατανομής σχετικών συχνοτήτων, της μέσης τιμής και της διαμέσου, ο σχεδιασμός και η ερμηνεία ραβδογραμμάτων και κυκλικών διαγραμμάτων). Ακολουθούμε μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας σε συνδυασμό με διδασκαλία με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (χρήση λογισμικού Microsoft Office Excel 2007) με καθοδηγούμενη ανακαλυπτική προσέγγιση. Αναφέρουμε ενδεικτικά και περιληπτικά τι παρουσιάζεται σε κάθε κεφάλαιο της εργασίας: Στο 1ο κεφάλαιο αναπτύσσονται θεωρίες μάθησης με τους κύριους εκπρόσωπους τους, πιο συγκεκριμένα αναφέρονται οι συμπεριφοριστικές (Pavlov-Watson-Thorndike-Skinner), οι νεοσυμπεριφοριστικές (Gagne), οι διαλεκτικές υλιστικές (Piaget) και οι κατασκευαστικές (Bruner) θεωρίες μάθησης. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύονται οι μέθοδοι διδασκαλίας που διακρίνονται σε δασκαλοκεντρικές, μαθητοκεντρικές, συνεργατικές ή συμμετοχικές και οι διδακτικές προσεγγίσεις που διακρίνονται σε αφηγηματικές, ανακαλυπτικές, καθοδηγούμενες ανακαλυπτικές, διαλογικές. Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στην Διδασκαλία της Στατιστικής και στην ιστορική εξέλιξη της στην Ελλάδα με τα Νέα Προγράμματα Σπουδών. Παράλληλα γίνεται στη διάκριση μεταξύ των εννοιών του Στατιστικού Γραμματισμού, του Στατιστικού Συλλογισμού και της Στατιστικής Σκέψης. Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο ρόλο και την σημαντική, καθοριστική αξία τους στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται το ερωτηματολόγιο και το σχέδιο διδασκαλίας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας