Συγγραφέας: Καϊάφα Δήμητρα
Λέξεις Κλειδιά: Ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί

Σύνοψη: Οι ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία των μαθηματικών. Για σχεδόν πάνω από δυο αιώνες, οι ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί χρησιμοποιούνται επιτυχώς για την επίλυση πολλών προβλημάτων στα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τη μαθηματική φυσική και τις επιστήμες των μηχανικών. Η βασική λογική τους είναι να μετασχηματιστεί ένα δύσκολο πρόβλημα σε ένα πιο απλό, να λυθεί και μετά, χρησιμοποιώντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό, να βρεθεί η λύση του αρχικού προβλήματος. Οι ολοκληρωτικοί μετασχηματισμοί χρησιμοποιούνται για την επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων (Σ.Δ.Ε), διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους (Μ.Δ.Ε), ολοκληρωτικών εξισώσεων όπως επίσης και στον υπολογισμό ολοκληρωμάτων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε πέντε ολοκληρωτικούς μετασχηματισμούς: τον μετασχηματισμό Laplace, Fourier, Hankel, Hilbert και Stieltjes και αφού παρουσιάσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία και τις ιδιότητές του για τον κάθε ένα ξεχωριστά, εν συνεχεία, δίνουμε διάφορα παραδείγματα εφαρμογής τους σε διάφορους τομείς των θετικών επιστημών, τόσο σε κλασικά προβλήματα όσο και σε προβλήματα που έχουν ‘αντληθεί’ από ερευνητικές εργασίες.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας