Συγγραφέας: Μπόκος Αλέξανδρος
Λέξεις Κλειδιά: Προγραμματισμός, Διαδικασία

Σύνοψη: Η διδασκαλία των γενικών αρχών του προγραμματισμού, ειδικά όταν αφορά ηλικίες της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης, συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια πρόταση διδασκαλίας της έννοιας της διαδικασίας σε μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού. Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση αξιοποιεί το προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου Pro-Bot και προσπαθεί να διερευνήσει το βαθμό εξοικείωσης των μαθητών με την έννοια της διαδικασίας στον προγραμματισμό και να ανιχνεύσει τυχόν διδακτικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία της. Αφού γίνει μια εισαγωγή στην έννοια της ρομποτικής και στα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξή της στη μαθησιακή διαδικασία, περιγράφονται διάφορα διαθέσιμα πακέτα και γίνεται εκτενής αναφορά στο προγραμματιζόμενο ρομπότ Pro-Bot. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η έννοια και το περιβάλλον χρήσης της διαδικασίας, ενώ ερευνάται η βιβλιογραφία που σχετίζεται με την εφαρμογή της ρομποτικής στη διδασκαλία των διαδικασιών στην εκπαίδευση. Ακολουθεί η περιγραφή των στόχων και της μεθοδολογίας της έρευνας και παρουσιάζονται αναλυτικά οι δραστηριότητες, συνοδευόμενες από παρατηρήσεις και φωτογραφικό υλικό από την πορεία της διδασκαλίας. Τέλος, μέσα από την αξιολόγηση των φύλλων εργασίας και του υπόλοιπου υλικού, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας