Συγγραφέας: Δρακοπούλου Κωνσταντίνα
Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, Πρόβλεψη

Σύνοψη: Στην εργασία αυτή προτείνουμε την εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης γνώσης για την πρόβλεψη της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου στο μάθημα των μαθηματικών. Ο γρήγορος εντοπισμός των αδύναμων μαθητών ϑα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας προς το μαθητή με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσής τους. Επίσης, ο εκπαιδευτής ϑα μπορεί να αξιολογίσει καλύτερα το περιεχομένο και τη δομή του μαθήματός του, την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων καθώς και τον εντοπισμό των πιο συχνών λαθών των μαθητών. Προτείνουμε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό με σκοπό να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, αξιολογίσαμε το προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό με τη βοήθεια εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταγράφοντας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, τα οποία παρατίθενται στην εργασία αυτή.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας