Συγγραφέας: Κατσαβίδα Ευτυχία
Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλα θεωρίας αναμονής, Ουρές αναμονής

Σύνοψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει κάποια μοντέλα ουρών ξεκινώντας από το πιο απλό όπως η ουρά Μ/Μ/1 και στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι γενικεύσεις του παραπάνω μοντέλου οι ουρές M/G/1 και G/M/1. Παρουσιάζονται αναλυτικά επίσης τα μοντέλα M/M/c, Μ/Μ/c/K. Περιγράφονται μοντέλα ουρών όπως ουρές με απεριόριστη εξυπηρέτηση, ουρές με πεπερασμένη πηγή, μοντέλα με ανταλλακτικά, μοντέλα στα οποία η εξυπηρέτηση είναι εξαρτώμενη απο τον αριθμό των πελατών και ουρές με ανυπόμονους πελάτες. Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας ασχολούμαστε με την μελέτη ενός συστήματος με τη χρήση της προσομοίωσης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας