Συγγραφέας: Καλούδη Ιωάννα
Λέξεις Κλειδιά: Μαθησιακά αποτελέσματα, Ταξινομία Benjamin Bloom, Ευρωπαϊκό πλαίσιο ευρωπαϊκών προσόντων

Σύνοψη: Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον χώρο της αγοράς εργασίας. Συνεχώς κρίνεται αναγκαία η εμφάνιση νέων, ακόμη πιο εξειδικευμένων επαγγελμάτων που συνδέονται με τον χώρο της πληροφορικής. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή οντολογίας που περιέχει τις εξής έννοιες: επαγγελματικά προφίλ (job profiles) που σχετίζονται με την πληροφορική, ικανότητες (competences) που συσχετίζονται με τα job profiles, επίπεδα (Proficiency Levels) που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων / European Qualification Framework (EQF) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ηλεκτρονικών Ικανοτήτων / e-Competence Framework (e-CF) και χαρακτηρίζουν τις ικανότητες αυτές και μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes) που προκύπτουν από τις ικανότητες αυτές. Τα μαθησιακά αποτελέσματα χαρακτηρίζονται μέσα από την οντολογία με βάση την Ταξινομία Bloom ενώ, επιπλέον, γίνεται μια σύνδεση των επιπέδων του πλαισίου EQF και των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έννοιες, που συναντάμε στην Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), όπως προσόντα (qualification) και ψηφίδες (units). Η λειτουργία του συστήματος επαληθεύεται με την υποβολή ερωτημάτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η δυναμική της οντολογίας που κατασκευάστηκε θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο από εταιρείες για την βελτίωση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και από εκπαιδευτικά ιδρύματα για την εξέλιξη ενός προγράμματος σπουδών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας