Συγγραφέας: Στουφής Διονύσιος
Λέξεις Κλειδιά: Συμμετρικοί χώροι, Άλγεβρα Lie

Σύνοψη: Η θεωρία των συμμετρικών χώρων αποτελεί μια σπουδαία κλάση των ομογενών χώρων, με εφαρμογές σε πολλούς κλάδους των μαθηματικών όπως στην αλγεβρική και την διαφορική γεωμετρία. Σε αυτήν την εργασία θα δώσουμμε τον ορισμό των συμμετρικών χώρων, τα βασικά τους χαρακτηριστικά και την ταξινόμησή τους. Θα περιγράψουμε τους χώρους αυτούς κυρίως αλγεβρικά, οπότε δεν θεωρείται απαραίτητο από τον αναγνώστη να γνωρίζει εκτενώς την θεωρία της διαφορικής γεωμετρίας για να κατανοήσει πλήρως την εργασία.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας