Συγγραφέας: Πετρόπουλος Βασίλειος
Λέξεις Κλειδιά: Συμπαγείς χώροι, Συμπαγοποίηση, Τοπολογία, Συμπαγοποίηση ενός σημείου

Σύνοψη: Στα δύο πρώτα κεφάλαια γίνεται μια ιστορική αναδρομή και αναφέρονται όλες οι απαραίτητες εισαγωγικές έννοιες που χρειάζονται έτσι, ώστε να γίνει απρόσκοπτα και χωρίς ασάφειες το κυρίως μέρος της εργασίας. Στο κεφάλαιο τρία περιγράφονται και αναλύονται οι συμπαγείς τοπολογικοί χώροι. Κατά σειρά εξετάζονται οι συμπαγείς χώροι, οι συνεχείς απεικονίσεις πάνω σε συμπαγείς χώρους και τέλος οι τοπικά συμπαγείς χώροι. Επίσης περιγράφονται έννοιες συναφείς με τη συμπάγεια. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια της συμπαγοποίησης ενός τοπολογικού χώρου και μελετώνται κατά σειρά η συμπαγοποίηση ενός σημείου, η συμπαγοποίηση Stone – Čech και η Wallman-type συμπαγοποίηση.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας