Συγγραφέας: Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
Λέξεις Κλειδιά: Διακριτά μαθηματικά, Προβλήματα

Σύνοψη: Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν διάφορα προβλήματα, με την επίλυσή τους, τα οποία ανήκουν στο πεδίο των Διακριτών Μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε διάφορα προβλήματα αναδρομής όπου κάποια από αυτά θα είναι παραλλαγές γνωστών προβλημάτων (π.χ.: Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ HANOI) των οποίων οι (γνωστές) λύσεις θα μας βοηθάνε για να αποδεικνύουμε κάθε φορά αυτό που θέλουμε. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με προβλήματα και ασκήσεις αθροισμάτων, τα οποία είναι παντού στα μαθηματικά, γι'αυτό χρησιμοποιούμε βασικά εργαλεία για να τα λύσουμε, αναπτύσσοντας γενικές τεχνικές έτσι ώστε η διαδικασία να είναι φιλική προς τον αναγνώστη. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο θα συναντήσουμε ασκήσεις οι οποίες αφορούν τις ακέραιες συναρτήσεις. Οι ακέραιοι αριθμοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των Διακριτών Μαθηματικών, και εμείς συχνά χρειάζεται να μετατρέπουμε κλάσματα ή αυθαίρετους πραγματικούς αριθμούς σε ακέραιους. Ο στόχος λοιπόν αυτού του κεφαλαίου είναι να αποκτήσουμε οικειότητα και άνεση με τέτοιου είδους μετατροπές μέσα από τις ασκήσεις και να μάθουμε μερικές από τις αξιοσημείωτες ιδιότητες τους. Μέσα από τις ασκήσεις του τέταρτου κεφαλαίου γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία αριθμών ένα σημαντικό κλάδο των μαθηματικών που ασχολείται με τις ιδιότητες των ακεραίων. Τέλος στο κεφάλαιο 5 θα συναντήσουμε ασκήσεις και προβλήματα τα οποία βασίζονται στη μελέτη των διωνυμικών συντελεστών οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί στις εφαρμογές και επίσης πιo εύκολοι να τους χειριστούμε σε σύγκριση με άλλες ποσότητες των προηγούμενων κεφαλαίων.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας