Συγγραφέας: Καλαντζής Γιώργος
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Στάσεις εκπαιδευτικών, Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, Επιμόρφωση

Σύνοψη: Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία. Η προβληματική που αναπτύσσεται στη χώρα μας για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών ώστε να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ξεκίνησε παρόλα τα προβλήματα με καλούς οιωνούς. Στη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται καταγραφή και διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών ,που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου ,αφενός μεν προς την χρήση της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία και αφετέρου ως προς το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση γύρω από τι θεωρούν ότι αποκόμισαν από αυτήν, εάν και κατά πόσο άλλαξε η θεώρησή τους απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, πώς θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έλαβαν από την επιμόρφωση στη διδασκαλία το μαθήματός τους. Τέλος καταγράφονται οι απόψεις τους για τον τρόπο διεξαγωγής της συγκεκριμένης επιμόρφωσης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας