Συγγραφέας: Διπλάρης Σπύρος
Λέξεις Κλειδιά: Νευρωνικά δίκτυα, Επεξεργασία εικόνας

Σύνοψη: Έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται τεχνικές με τις οποίες ένα σύστημα μπορεί να εντοπίζει διάφορα χαρακτηριστικά μέσα σε μια εικόνα. Κάποιες βασικές τεχνικές θα αναφερθούν στις επόμενες παραγράφους. Το περιβάλλον όμως συνεχώς μεταβάλλεται και συνεπώς τα διάφορα αντικείμενα μέσα σε αυτό δεν είναι πάντα ίδια. Έτσι πολλές φορές η κατασκευή κάποιου αλγορίθμου, ο οποίος θα δίνει καλή απάντηση σε κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με την εξαγωγή χαρακτηριστικών μιας εικόνας, είναι δύσκολη. Σε αυτό το σημείο σημαντική είναι η βοήθεια που προσφέρουν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα με την ικανότητα μίμησης, μάθησης και μνήμης που διαθέτουν. Η επεξεργασία εικόνας σε συνεργασία με τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα παράγουν αποτελέσματα με πολύ ικανοποιητικό βαθμό επιτυχίας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας