Συγγραφέας: Αντωνέλου Γεωργία
Λέξεις Κλειδιά: Πολυ-αντικειμενική βελτιστοποίηση, Pareto βελτιστότητα, Pareto-βέλτιστη λύση, Μη-αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις

Σύνοψη: Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζουμε τις βασικότερες κλασικές προσεγγίσεις επίλυσης Πολυ-αντικειμενικών Προβλημάτων Βελτιστοποίησης(ΠΠΒ)καθώς και ένα από τα πιο δημοφιλή λογισμικά για επίλυση ΠΠΒ, το NIMBUS. Συγκεκριμένα, δίνουμε τον ορισμό ενός ΠΠΒ, το θεωρητικό υπόβαθρο -- για την καλύτερη κατανόηση των μεθόδων που θα ακολουθήσουν - και τις διαφορές των ΠΠΒ με τα κλασσικά Μονο-αντικειμενικά προβλήματα Βελτιστοποίησης. Επιπλέον, παρουσιάζουμε τις τρεις κύριες κατηγορίες προσέγγισης των ΠΠΒ (μη-αλληλεπιδραστικές, αλληλεπιδραστικές, εξελικτικές) ο διαχωρισμός των οποίων γίνεται ανάλογα με την άμεση ή έμμεση εμπλοκή του Λήπτη Απόφασης. Η μελέτη μας εστιάζεται κυρίως στην κατηγορία των μη-αλληλεπιδραστικών προσεγγίσεων, στην οποία ο ΛΑ εμπλέκεται έμμεσα. Τέλος, ολοκληρώνουμε την μελέτη μας με την αναλυτική παρουσίαση της επίλυσης ενός ΠΠB με την χρήση του λογισμικού NIMBUS.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας