Συγγραφέας: Σκούτας Λεωνίδας
Λέξεις Κλειδιά: Διαδικασίες Bessel

Σύνοψη: Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των διαδικασιών Bessel d-διάστασεις. Καταρχάς θα παρουσιαστεί το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο, αναλύοντας μερικές βασικές έννοιες από την περιοχή της θεωρίας πιθανοτήτων και των στοχαστικών διαδικασιών. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των διαδικασιών αυτών: την κίνηση Braun.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας