Συγγραφέας: Κοτινάς Θεόδωρος
Λέξεις Κλειδιά: Μοντελοποίηση σε μπλοκ προσημασμένων γράφων

Σύνοψη: Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ομαδοποίησης των προσημασμένων γράφων.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας