Συγγραφέας: Ρεκούτη Αγγελική
Λέξεις Κλειδιά: Πολυμεταβλητές μέθοδοι, Παραγοντική ανάλυση, Χαμένες τιμές, Ακραίες τιμές, Ανάλυση κύριων συνιστωσών, Επικύρωση αποτελεσμάτων

Σύνοψη: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εφαρμόσουμε την Παραγοντική Ανάλυση στο δείγμα μας, έτσι ώστε να ανιχνεύσουμε και να περιγράψουμε τις καταναλωτικές συνήθειες του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την κατανάλωση 9 κατηγοριών αλκοολούχων ποτών. Η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικογένεια μεθόδων επίλυσης του προβλήματος και στο δεύτερο η μέθοδος που επιλέχτηκε για την επίλυση, η Παραγοντική Ανάλυση. Προσδιορίζουμε το αντικείμενο, τα στάδια σχεδιασμού και τις προϋποθέσεις της μεθόδου, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Τα κεφάλαια που ακολουθούν αποτελούν το πρακτικό μέρος της εργασίας. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρουμε την πηγή των δεδομένων μας και την διεξαγωγή του τρόπου συλλογής τους. Ακολουθεί ο εντοπισμός των «χαμένων» απαντήσεων και εφαρμόζεται η Ανάλυση των Χαμένων Τιμών (Missing Values Analysis) για τον προσδιορισμό του είδους αυτών και την αποκατάσταση τους στο δείγμα. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε το δείγμα μας με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής και τέλος δημιουργούμε και περιγράφουμε το τελικό μητρώο δεδομένων το οποίο θα αναλύσουμε παραγοντικά. Στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο διερευνάται η καταλληλότητα του δείγματος για την εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης με τον έλεγχο της ικανοποίησης των προϋποθέσεων της μεθόδου. Ακολουθεί η παράλληλη μελέτη του δείγματος συμπεριλαμβάνοντας και μη στην επίλυση τις ακραίες τιμές (outliers) που εντοπίστηκαν. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι ακραίες τιμές δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μεθόδου, εφαρμόζουμε την Παραγοντική Ανάλυση με τη χρήση της μεθόδου των κυρίων συνιστωσών και αναφέρουμε αναλυτικά όλα τα βήματα μέχρι να καταλήξουμε στα τελικά συμπεράσματα μας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας