Συγγραφέας: Ζαχαρία Ελισάβετ
Λέξεις Κλειδιά: Εξόρυξη δεδομένων, Τεχνική DRP

Σύνοψη: H παρούσα εργασία ασχολείται με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων από εικόνες. Παρουσιάζει κάποια βασικά θεωρητικά στοιχεία σχετικά με τις διάφορες μεθόδους, και στη συνέχεια εστιάζει στην υλοποίηση της τεχνικής dynamic recursive partitioning (DRP), που αναφέρεται ειδικά σε εξόρυξη δεδομένων σε σχέση με εικόνες. Η συγκεκριμένη τεχνική μελετήθηκε έτσι ώστε να καθοριστούν και να χαρακτηριστούν συγκεκριμένα μορφομετρικά χαρακτηριστικά ανάμεσα σε ανατομικές δομές / εικόνες εγκεφάλων, για ιατρικές εφαρμογές. Στόχος είναι να αποδειχτεί ότι η μέθοδος αυτή μειώνει τον απαιτούμενο αριθμό στατιστικών τεστ σε σχέση με άλλες αντίστοιχες μεθόδους, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τη μέθοδο ανάλυσης κατά pixel. Όπως φάνηκε η μέθοδος DRP αποδίδει έχοντας εξίσου καλά και ικανοποιητικά αποτελέσματα με την μέθοδο ανάλυσης κατά pixel. Ταυτόχρονα όμως, η χρήση της DRP έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται σαφώς μικρότερος αριθμός στατιστικών τεστ, για την εξόρυξη των δεδομένων από τις εικόνες και την καταγραφή των περιοχών των εικόνων με τις σημαντικότερες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, με την μείωση αυτή να φτάνει ως και το 50%.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας