Συγγραφέας: Νιάχος Διονύσιος
Λέξεις Κλειδιά: Χώροι συναρτήσεων, Συμπαγής ανοικτή τοπολογία, Σημειακή ανοικτή τοπολογία

Σύνοψη: Έστω C(Y,Z) το σύνολο των συνεχών συναρτήσεων από έναν τοπολογικό χώρο Υ σ' έναν τοπολογικό χώρο Ζ. Στη διπλωματική εργασία δίνουμε και μελετάμε τοπολογίες στο C(Y,Z).

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας