Συγγραφέας: Κουτρουμάνη Όλγα
Λέξεις Κλειδιά: Κινητές υπολογιστικές συσκευές, Προσχολική ηλικία

Σύνοψη: Η χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έχει επεκταθεί σε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι συσκευές αυτές μεταφέρονται εύκολα και προσφέρουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματα δίκτυα και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την επικοινωνία και γενικά την ανταλλαγή δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τις συσκευές εργαλεία ιδιαίτερα χρήσιμα και ελκυστικά, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση με τη χρήση των κατάλληλων εφαρμογών. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη της χρήσης των κινητών υπολογιστικών συσκευών στην προσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι αναπαραστάσεις των μαθητών για τις κινητές υπολογιστικές συσκευές και οι μεταβολές σε αυτές μετά την διδακτική παρέμβαση. Παράλληλα, παρατηρείται η αλληλεπίδραση των μαθητών με τη συσκευή κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εξετάζεται η αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους . Για το σκοπό της έρευνας σχεδιάστηκε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο αξιοποιεί εφαρμογές Android που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες λογισμικών. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης και για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ατομική ημιδομημένη συνέντευξη, η συμμετοχική παρατήρηση και η ηχογράφηση. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων και οι ηχογραφημένες συνομιλίες των μαθητών κατά την εργασία τους στις ομάδες. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται τις βασικές λειτουργίες των υπολογιστικών συσκευών και μπορούν να αλληλεπιδράσουν με αυτές χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Επίσης καλλιεργούν σε κάποιο βαθμό τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες ως μέλη μίας ομάδας. Η εποικοδομητική χρήση των κινητών υπολογιστικών συσκευών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στον προσεκτικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων και στη χρήση κατάλληλων εφαρμογών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας