Συγγραφέας: Οικονομοπούλου Βασιλική
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, Εκπαιδευτική ραστηριότητα

Σύνοψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια ιστορική μελέτη της εξέλιξης των θεωριών για το πώς ο μαθητής κατακτά το στόχο της μάθησης, αναπτύσσεται η χρησιμότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σεναρίου και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην οργάνωση της διδασκαλίας. Επίσης, επιχειρείται η αξιολόγηση εκπαιδευτικών δρασατηριοτήτων που οργανώθηκαν από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποστήριξη της διδασκαλίας των Μαθηματικών.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας