Συγγραφέας: Κανατζιάς Γαβριήλ
Λέξεις Κλειδιά: Βελτιστοποίηση, Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, Γλώσσα προγραμματισμού Matlab

Σύνοψη: Το Βασικό κομμάτι της εργασίας είναι ένα πρόγραμμα με γραφικό περιβάλλον γραμμένο στο Matlab για την επίλυση προβλημάτων Βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμούς χρησιμοποιώντας αλγορίθμους.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας