Συγγραφέας: Γριβοκωστοπούλου Φωτεινή
Λέξεις Κλειδιά: Αυτόματη απόδειξη θεωρημάτων, Βιβλιοθήκη TPTP, Στρατηγικές ελέγχου

Σύνοψη: Τα «Συστήματα Αυτόματης Απόδειξης Θεωρημάτων-ΣΑΑΘ» (Automatic Theorem Proving Systems-ATP Systems) είναι συστήματα βασισμένα στη λογική πρώτης τάξεως, τα οποία μπορούν από ένα σύνολο λογικών προτάσεων να συνάγουν την αλήθεια μιας δεδομένης λογικής πρότασης με αυτόματο τρόπο. Η διαδικασία της απόδειξης στα περισσότερα ΣΑΑΘ στηρίζεται στην αρχή της επίλυσης, τον ισχυρότερο κανόνα λογικής εξαγωγής συμπερασμάτων, και την αντίφαση της επίλυσης, μια διαδικασία που εξασφαλίζει την ορθότητα των συμπερασμάτων. Ο ACT-P είναι ένα ΣΑΑΘ που στηρίζεται στην αρχή της επίλυσης και την αντίφαση της επίλυσης, γραμμένο στο εργαλείο GCLISP Developer 5.0 της Gold-Hill, και διαθέτει μια βιβλιοθήκη γνωστών στρατηγικών ελέγχου της διαδικασίας απόδειξης, προσφέροντας τη δυνατότητα στον χρήστη να ορίσει κάθε φορά ένα (κατάλληλο) συνδυασμό στρατηγικών. Στην εργασία αυτή έγινε κατΆ αρχήν μεταφορά του ACT-P σε LispWorks, ένα δυναμικότερο εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών σε Lisp. Επιπλέον, ο χρήστης μέσω του νέου παραθυρικού περιβάλλοντος μπορεί να βλέπει δυο διαφορετικές λύσεις του ίδιου προβλήματος, τη συνοπτική και αναλυτική λύση. Στη συνέχεια, έγινε έλεγχος της καλής λειτουργίας του ACT-P και των στρατηγικών του μέσω δοκιμών με προβλήματα που προέρχονται από την TPTP (Thousands of Problems for Theorem Provers), μια γνωστή βιβλιοθήκη προβλημάτων για ΣΣΑΘ συστήματα στο Διαδίκτυο, και έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις έτσι ώστε να επιλύει προβλήματα από διάφορες κατηγορίες προβλημάτων της βιβλιοθήκης TPTP. Τέλος, έγινε μια μελέτη χρήσης διαφόρων συνδυασμών στρατηγικών ελέγχου για διάφορα προβλήματα της TPTP και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για την καταλληλότητά τους και την αποδοτικότητά τους σε σχέση με το είδος των προβλημάτων.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας