Συγγραφέας: Αγγελοπούλου Νικολίτσα
Λέξεις Κλειδιά: Οντολογίες, Στατιστική, Μάθηση

Σύνοψη: Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε στις δυνατότητες αξιοποίησης των Οντολογιών στην Εκπαίδευση. Το αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός συστήματος Εκπαίδευσης στη Στατιστική ,το οποίο θα χρησιμοποιεί οντολογίες για την αναπαράσταση του γνωστικού αντικειμένου και του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η ανάπτυξη των οντολογιών θα γίνει με το περιβάλλον Protégé. Στο πρώτο κεφάλαιο θα κάνουμε μια επισκόπηση στην έννοια της Οντολογίας. Θα αναφερθούμε στον ορισμό και στις δυνατότητες της, στα είδη των οντολογιών, στην κατηγοριοποιησή τους και στις γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών. Θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των εργαλείων και των μεθοδολογιών ανάπτυξης των οντολογιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η χρήση των οντολογιών στην Εκπαίδευση και συγκεκριμένα οι μαθησιακές οντολογιές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ευφυών εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων. Ο χρήστης μαθησιακού υλικού μπορεί να αναζητήσει μαθησιακό υλικό με το περιεχόμενο, τη μορφή και τη δομή του. Για τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης οι διάφορες πτυχές των τμημάτων του μαθησιακού υλικού περιγράφονται απο τα μεταδεδομένα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα δούμε τον ορισμό των μαθησιακών στόχων, ποιοί είναι οι μαθησιακοί στόχοι στην εκπαίδευση, ποιοί είναι οι διδακτικοί στόχοι και ποιά είναι τα σημαντικά τους στοιχεία. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιαστεί η ταξινομιά Bloom, η οργάνωση και η κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων της σκέψης και των στόχων . Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε το πρότυπο μεταδεδομένων Scorm, το οποίο αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη πρωτοβουλία που αναπτύσσεται στον τομέα των προτύπων του e-Learning. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την έννοια της Στατιστικής που θα αποτελέσει το γνωστικό μας αντικείμενο για την δημιουργία της συνδυαστικής οντολογίας μας. Στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις θεματικές ενότητες της Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο έβδομο κεφάλαιο θα περιγράψουμε τον τρόπο κατασκευής των οντολογιών μας, Για την κάθε οντολογία που θα κατασκευάσουμε θα παρουσιαστεί ο λόγος ανάπτυξης της και το πεδίο ενδιαφέροντος, θα καθοριστούν οι ερωτήσεις επάρκειας για την κάθε οντολογία, θα γίνει λεπτομερής περιγραφή των κλάσεων, των ιδιοτήτων των κλάσεων και των στιγμιότυπων της κάθε οντολογίας, θα περιγραφεί λεπτομερός το περιβάλλον ανάπτυξης, η γλώσσα αναπαράστασης των οντολογιών και στο τέλος θα γίνει τεχνική και ποιοτική αξιολόγηση της οντολογίας. Η δοκιμή των Οντολογιών μας στο περιβάλλον Protégé έδειξε πως το μοντέλο διαχείρισης μαθησιακών αντικειμένων και μαθησιακών στόχων που δημιουργήσαμε λειτουργεί αποτελεσματικά σε σχέση με τους στόχους που είχαμε θέσει αφου μας δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε με τυπικό τρόπο βασικές συνιστώσες της μαθησιακής διαδικασίας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας