Συγγραφέας: Λαζαρόπουλος Σπυρίδων
Λέξεις Κλειδιά: Μαθησιακές δραστηριότητες, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Γραπτές εργασίες

Σύνοψη: Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία και διαχείριση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με στόχο την υποστήριξη της σύγχρονης και ασύγχρονης μαθησιακής διαδικασίας. Στην παρούσα έρευνα περιγράφεται μία μελέτη περίπτωσης για την οποία μελετώνται η σχεδίαση, η ανάπτυξη-υλοποίηση και η αξιολόγηση κατάλληλων ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας (ΘΕ) ΠΛΗ37 του ΕΑΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Οι ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων διατέθηκαν στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ) Moodle της εν λόγω ΘΕ και ο κύριος στόχος τους ήταν η υποστήριξη των φοιτητών στην εκπόνηση των δύο (2) πρώτων γραπτών εργασιών (ΓΕ) τους. Στα πλαίσια της έρευνας μελετήθηκαν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των φοιτητών αναφορικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, η συμμετοχή τους στις δραστηριότητες αυτές, καθώς και οι γραπτές επιδόσεις τους στις δύο (2) πρώτες ΓΕ της συγκεκριμένης ΘΕ. Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές συμπλήρωσαν ανώνυμο ερωτηματολόγιο και συμμετείχαν σε ατομικές συνεντεύξεις μετά το πέρας της ΘΕ, ενώ αξιοποιήθηκαν τα αρχεία καταγραφής τόσο του LAMS όσο και του Moodle. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές εξέφρασαν θετικές αντιλήψεις και απέκτησαν θετική στάση αναφορικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες LAMS, ενώ επίσης, παρατηρήθηκε θετική γραμμική συσχέτιση της συμμετοχής τους στις συγκεκριμένες μαθησιακές δραστηριότητες και των επιδόσεών τους στις αντίστοιχες ΓΕ.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας