Συγγραφέας: Καράγεωργα Ισμήνη
Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση συστάδων, Ομαδοποίηση δεδομένων

Σύνοψη: Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναλύεται το πρόβλημα της ανάλυσης συστάδων. Σκοπός της ανάλυσης συστάδων είναι να ομαδοποιεί τα στοιχεία σε cluster έτσι ώστε τα στοιχεία που ανήκουν στο ίδιο cluster να έχουν μεγαλύτερη ομοιότητα από τα στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικά cluster.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας