Συγγραφέας: Τσιλιχρήστου Αποστολία
Λέξεις Κλειδιά: Διερεύνηση συσχετίσεων, Πίνακες συνάφειας

Σύνοψη: Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του δείγματος των ερωτηματολογίων ως εργαλείο μελέτης των παραγόντων που σχετίζονται μεταξύ τους και επηρεάζουν σημαντικά στην ίδρυση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Το είδος και η μορφή των ερωτήσεων, μας οδηγούν αρχικά να διερευνήσουμε τις μεταβλητές μας μέσω πινάκων συνάφειας, καθώς οι εμπλεκόμενες μεταβλητές είναι κυρίως κατηγορικές.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας