Συγγραφέας: Πασιαλή Αναστασία
Λέξεις Κλειδιά: Γενίκευσης, Μαθηματική παιδεία

Σύνοψη: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσουμε την έννοια της γενίκευσης στη Μαθηματική Παιδεία. Αρχικά διερευνούμε την ετυμολογία και την ιστορικότητα του όρου και αναδεικνύουμε της σχέση μεταξύ γενίκευσης επαγωγής και αφαίρεσης. Αφού μελετήσουμε τη λέξη και την έννοια του φυσικού αριθμού, δύο γενετικά καθοριστικές για την ανθρώπινη νόηση γενικεύσεις, προσπαθούμε να αναδείξουμε, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, το ρόλο της γενίκευσης στην απόκτηση γνώσης, αλλά και να εξετάσουμε την ικανότητα του ανθρώπου για γενίκευση. Έχοντας εντοπίσει το ρόλο της γενίκευσης στην ανάπτυξη επιστημονικών εννοιών και θεωριών, περνάμε στη περιοχή των Μαθηματικών και εξετάζουμε τις έννοιες του Ορισμού, του Θεωρήματος και της Ευθείας Απόδειξης, αναφορικά με την έννοια της γενίκευσης. Μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην προσπάθεια τους να παράγουν κατάλληλες γενικεύσεις. Εστιάζουμε την προσοχή μας στις δυσκολίες των μαθητών αναφορικά με την κατανόηση της έννοιας της μεταβλητής αλλά και της Τέλειας Επαγωγής και παραθέτουμε διδακτικά αξιοποιήσιμα παραδείγματα.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας