Συγγραφέας: Δήμου Ελένη
Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, Χαρακτηριστικά ποιότητας, Μοντέλο πιστοποίησης ποιότητας, Γνωρίσματα ποιότητας

Σύνοψη: Η παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζει ένα μοντέλο πιστοποίησης της ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για εκπαίδευση ενηλίκων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το προτεινόμενο μοντέλο υιοθετεί το πρότυπο ποιότητας λογισμικού ISO/IEC 9126, λαμβάνει υπόψη τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων και βασίζεται σε δύο μοντέλα διδακτικού σχεδιασμού: το μοντέλο (κύκλος μάθησης) του Kolb και το μοντέλο των Gagne, Briggs & Wager. Αρχικά περιγράφεται η συσχέτιση των τμημάτων του εκπαιδευτικού υλικού με το μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού των Gagne, Briggs & Wager και το μοντέλο του Kolb. Ακολουθεί η περιγραφή, η ανάλυση και η κατηγοριοποίηση των κατάλληλων χαρακτηριστικών, υπο-χαρακτηριστικών και γνωρισμάτων ποιότητας του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού τα οποία συνιστούν τις διαστάσεις ποιότητας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας