Συγγραφέας: Κυρίτσης Κωνσταντίνος
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, Μηχανές διανυσματικής υποστήριξης

Σύνοψη: Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση δύο μεγάλων κατηγοριών, των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και των πολύ δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης (SVMs) στην Κατηγοριο-ποίηση δεδομένων και στην Παλινδρόμηση. Στο πρώτο κεφάλαιο έχουν γραφτεί θέματα σχετικά με την Εξόρυξη γνώσης και την Κατηγοριοποίηση δεδομένων, το δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζει αρκετά θέματα από το τεράστιο κεφάλαιο των Νευρωνικών Δικτύων. Αναλύει το λόγο που δημιουργή-θηκαν, το θεωρητικό τους μέρος, αρκετές από τις τοπολογίες τους – αρχιτεκτονικές τους και τέλος τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μέσα από τα πλεονεκτήματά και τα μειονεκτήματα τους, για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τις Μηχανές Διανυσματικής Υποστήριξης, για πιο λόγο είναι τόσο δημοφιλείς, πως υλοποιούνται θεωρητικά και γεωμετρικά, τι πετυχαίνουν, τα πλεονεκτήματά και τα μειονεκτήματα τους. Το τέταρτο κεφάλαιο προσπαθεί μέσα από πειραματικά αποτελέσματα να συγκρίνει τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα με τα SVMs με πραγματικά σύνολα δεδομένων (πρότυπα ή στιγμιότυπα), ποιοί δείκτες είναι αυτοί που θα μας δώσουν τελικά ποιος κατηγοριοποιητής είναι συνολικά καλύτερος; Όταν λέμε καλύτερος είναι αυτός που είναι πιο ακριβής ή πιο γρήγορος ή κάτι ενδιάμεσο; Το πέμπτο κεφάλαιο μας εξηγεί τι είναι παλινδρόμηση και συγκρίνει κύριους αλγορίθμους από τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και των Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης. Στο έκτο κεφάλαιο και στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας υλοποίησα μία εφαρμογή σε Java, η οποία κάνει ταξινόμηση και παλινδρόμηση σε δεδομένα από αρχεία arff. Επικεντρώνεται μόνο στην ταξινόμηση και την παλινδρόμηση ενώ αυτό που το κάνει διαφορετικό από το Weka είναι η πρόβλεψη (Prediction) στο οποίο μπορούμε εμείς να δώσουμε κάποιο στιγμιότυπο και η εφαρμογή να μας κάνει πρόβλεψη για αυτό. Τέλος ακολουθούν ο επίλογος, τα παραρτήματα τα οποία καλύπτουν θεωρητικές βασικές έννοιες που αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια και διαγράμματα UML των κλάσεων που υλοποιούνται στην κατηγοριοποίηση (Classification) και στην πρόβλεψη (Prediction) στο Weka και κάποια κομμάτια κώδικα σε Java από την υλοποίηση του προγράμματος. Στην εργασία υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία στην οποία γίνονται συνεχείς αναφορές. Στην εργασία υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία στην οποία γίνονται συνεχείς αναφορές. Έγινε μεγάλη προσπάθεια στο να καταλάβει κάποιος πόσο σημαντική προσπάθεια έχει γίνει σε αυτό το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial intelligence) από τον Alan Turing και τους McCulloch και Pitts μέχρι τον Vapnik τον Osuna και τον Platt και πολλούς άλλους μετέπειτα.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας