Συγγραφέας: Κωστόπουλος Γεώργιος
Λέξεις Κλειδιά: Μαθησιακά αντικείμενα, Επαναχρησιμοποίηση, Εκτίμηση κόστους, Κύκλος ζωής, Μετρικές

Σύνοψη:

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας