Συγγραφέας: Ανεζίνης Βασίλης
Λέξεις Κλειδιά: XML, Template, E-learning, Scorm

Σύνοψη: Η εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση άλλαξε σημαντικά τη μορφή και τη λειτουργία της. Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ακόμα η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και η εκπαίδευση απέκτησε μια νέα διάσταση και νέες δυνατότητες. Τα τριτοβάθμια ιδρύματα που έχουν κεντρικό ρόλο στην παροχή τυπικής εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να μείνουν αμέτοχα στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον και ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και να διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, στα οποία κεντρικό ρόλο έχει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή. Σημαντική εκπαιδευτική υπηρεσία, λοιπόν, αποτελεί η παροχή πρόσβασης στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Η απαίτηση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε συστήματα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, όπου το περιεχόμενο αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή γνώσεων. Η παρούσα εργασία αποβλέπει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσα στο υπό διαμόρφωση νέο περιβάλλον, προωθώντας την υποβοήθηση της καταγραφής, αναζήτησης και ανάκτησης εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη χρήση μετα-δεδομένων (meta-data). Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι οργανωμένο σε αντικείμενα μάθησης (learning objects) για τα οποία προτείνεται η δημιουργία μετα-δεδομένων με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου. Βασική μέριμνα της εργασίας είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των μετα-δεδομένων καθώς και των προτύπων που ακολουθούνται ώστε τα αντικείμενα μάθησης να είναι εκμεταλλεύσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Βασική συλλογή προτύπων που θα χρησιμοποιηθεί για την μελέτη είναι το SCORM version 2004 (Sharable Content Object Reference Model) ενώ θα γίνει αναφορά και στις προηγούμενες εκδόσεις. Ακολουθούν συγκρίσεις με τις υπόλοιπες συλλογές προτύπων και μετα-δεδομένων που αναφέρονται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θα ακολουθήσουν αναφορές σε διάφορα λογισμικά καθώς και πλατφόρμες, Εμπορικές ή Ανοιχτού Κώδικα, που χρησιμοποιούνται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εργασία ολοκληρώνεται με την συγκριτική αξιολόγηση του οπτικού εργαλείου (ilearn2) που υλοποιήθηκε καθώς και με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της συλλογής προτύπων SCORM 2004.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας