Συγγραφέας: Γεωργακόπουλος Σπυρίδων
Λέξεις Κλειδιά: Αναγνώριση προσώπων, Ανάλυση κυρίων συνιστωσών

Σύνοψη: Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος αναγνώρισης προσώπων σε ψηφιακές εικόνες. Για την υλοποίηση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικές του τομέα της Υπολογιστικής Νοημοσύνης όπως τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και οι μηχανές υποστήριξης διανυσμάτων.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας