Συγγραφέας: Βασιλείου Βίκυ
Λέξεις Κλειδιά: Γραμμικός προγραμματισμός

Σύνοψη: Τα Μαθηματικά, που στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους αποτελούσαν κυρίως ένα σύνολο εμπειρικών κανόνων για την εκτέλεση πράξεων, σήμερα έχουν γίνει απαραίτητα στη ζωή μας, εισχωρώντας αποφασιστικά με ταχύτατους ρυθμούς σε κάθε σύγχρονο κλάδο επιστημονικής δραστηριότητας. Ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι ένας από τους πιο εφαρμοσμένους κλάδους της επιστήμης των μαθηματικών με πληθώρα εφαρμογών στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασχολείται με τη επίλυση του γραμμικού μοντέλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Για το σκοπό αυτό μελετάει τις ιδιότητες του γραμμικού προβλήματος, κατασκευάζει τρόπους επίλυσης και εξετάζει τρόπους εφαρμογής των αποτελεσμάτων στη λήψη πολύπλοκων αποφάσεων. Από την οικονομική σκοπιά, ο Γραμμικός Προγραμματισμός είναι μια τεχνική που ασχολείται με το πρόβλημα της βέλτιστης κατανομής των περιορισμένων πόρων ενός συστήματος σε ανταγωνιζόμενες δραστηριότητες κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμη χρησιμοποιείται για τη επίλυση προβλημάτων ενέργειας, διοίκησης προσωπικού, προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και προβλημάτων που αφορούν την ανάθεση πεπερασμένων πόρων σε ανταγωνιστικές απαιτήσεις (π.χ. κατανομή εργατικού δυναμικού, πρώτων υλών και τεχνολογικού εξοπλισμού). Η αρχική μαθηματική διατύπωση του προβλήματος καθώς και μια συστηματική διαδικασία λύσης του, η μέθοδος Simplex, οφείλεται στον G. B. Dantzig στα 1947. Νωρίτερα διάφορα προβλήματα τύπου γραμμικού προγραμματισμού είχαν διαμορφωθεί και επιλυθεί. Τα σημαντικότερα από αυτά αφορούν το πρόβλημα μεταφοράς (Hitchcock 1941, Koopmans 1949) και το πρόβλημα της δίαιτας (Stigler 1945). Ο Dantzig ήταν όμως ο άνθρωπος που κατασκεύασε το γενικό πλαίσιο και ταυτόχρονα υπέδειξε τη μέθοδο επίλυσης του. Θεωρείται σαν μια από τις πιο σπουδαίες μαθηματικές ανακαλύψεις των μέσων χρόνων του εικοστού αιώνα και στις μέρες μας αποτελεί ένα μοντέλο ευρείας χρήσης για καθημερινά ζητήματα των περισσότερων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εμπορικών - βιομηχανικών εταιρειών. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας επιδεικνύεται η ανάγκη δημιουργίας ενός μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή και επίλυση του γραμμικού προβλήματος μας. Ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνεται και περιγράφεται ο Αλγόριθμος Simplex στη επίλυση ενός Γραμμικού Προβλήματος Προγραμματισμού. Μια από τις σημαντικότερες πτυχές του Γραμμικού Προγραμματισμού αναπτύσσεται στο 8 τρίτο κεφάλαιο, η έννοια του Δυικού προβλήματος, το οποίο σχετίζεται με τη δομή του αρχικού προβλήματος και τυχαίνει να είναι και αυτό ταυτόχρονα επίλυση. Το κεφάλαιο 4 επικεντρώνεται στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης του προβλήματος και εισάγει τη βασική έννοια της υπολογιστικής Πολυπλοκότητας. Συγκεκριμένα αναπτύσσεται ο Αλγόριθμος Karmakar και ο πρωτεύον – δυικος αλγόριθμος εσωτερικού σημείου.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας