Συγγραφέας: Καλαντζής Χρήστος
Λέξεις Κλειδιά: Τεχνητή νοημοσύνη, Προγραμματισμός κινητών συσκευών, Δικτυακά παιχνίδια, Μοντέλο client-service, Νευρωνικά δίκτυα

Σύνοψη: Αντικείμενο της Διπλωματικής εργασίας είναι η μεταφορά ενός παιχνιδιού στρατηγικής, πού έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τους κανόνες της Ενισχυτικής Μάθησης (Reinforcement Learning) & των Νευρωνικών δικτύων (Neural Networks), σε πλατφόρμα κινητού τηλεφώνου 6ης γενιάς & μέσω διαδικτύου με σκοπό την εκπαίδευσης του συστήματος από τον απλό χρήστη. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη του συστήματος λογισμικού βασισμένου σε τεχνολογίες διαδικτύου & κινητής τηλεφωνίας. Η Παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε τρεις τομείς: • Έρευνα υφιστάμενων mobile τεχνολογιών • Δυνατότητα επανασχεδιασμού εφαρμογής με χρήση τεχνολογιών mobile internet • Έλεγχος υφιστάμενης δυνατότητας επανασχεδίασης και επαναϋλοποίησης του παιχνιδιού με χρήση άλλων συστημάτων (πλατφόρμων) σε συνδυασμό με χρήση ενισχυτικής μάθησης.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας