Συγγραφέας: Παπασταύρου Αικατερίνη
Λέξεις Κλειδιά: Ομολογιακή άλγεβρα, Παράγωγοι συναρτητές

Σύνοψη: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε βασικές έννοιες του αντικειμένου της Ομολογιακής Άλγεβρας,όπως αυτές των μακρών ακριβών ακολουθιών, τις επεκτάσεις των modules και τις ομάδες Ext. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις επεκτάσεις των ομολογιακών και συνομολογιακών συναρτητών, τους παράγωγους συναρτητές, που προκύπτουν μέσω προβολικών και ενριπτικών επιλύσεων αντικειμένων Αβελιανών κατηγοριών. Τέλος χαρακτηρίζουμε τους παράγωγους συναρτητές μέσω της καθολικής τους ιδιότητας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας