Συγγραφέας: Δημητρέλλου Μαρία
Λέξεις Κλειδιά: Δυαδικό σύστημα, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Σύνοψη: Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις μαθησιακές επιδράσεις κατάλληλα κατασκευασμένου λογισμικού με χώρο αναφοράς το Δυαδικό Σύστημα. Το λογισμικό κατασκευάστηκε σε HTML και για τις ασκήσεις χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ProProfs. Παράλληλα εξετάσαμε τις δυνατότητες που προσφέρουν σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία στη δημιουργία λογισμικού και ιδιαίτερα ασκήσεων συνδεδεμένων με ιστοσελίδες πληροφοριών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το λογισμικό βοήθησε το δείγμα των 31 μαθητών, που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, να μάθουν καλύτερα τις έννοιες του περιεχομένου. Σε αυτό βοήθησαν διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι αναλύονται στην εργασία.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας