Συγγραφέας: Νικολοπούλου Νικολίτσα
Λέξεις Κλειδιά: Έλεγχος ανεξαρτησίας, Πίνακες συνάφειας

Σύνοψη: Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου για να καλύψει όψεις για την απασχόληση σε διάφορους τομείς ή κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Η στατιστική έρευνα έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος Βιομηχανικής Κοινωνιολογίας για τον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος είναι να διερευνηθούν τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τη σημερινή εργασία των ερωτηθέντων, τα στοιχεία που αφορούν το ωράριο της κύριας εργασίας και το βαθμό ικανοποίησης ως προς αυτό. Στην παρούσα εργασία τα στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν από άτομα που ζούσαν σε διάφορα μέρη του ελλαδικού χώρου όπως την Πάτρα, το Αίγιο και την Αθήνα και εργάζονταν στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον συμπληρώνονται με δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων από την έρευνα, όπως το φύλο, η εκπαίδευση, η οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS όπου προέκυψαν συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και το κριτήριο με το οποίο έγινε ο έλεγχος των μεταβλητών είναι ο χ-τετράγωνο έλεγχος ανεξαρτησίας. Τέλος, έγινε μελέτη και διερεύνηση των συσχετίσεων που προέκυψαν, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις μεταβλητές που αφορούν το ωράριο εργασίας. Από τα δεδομένα προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων όπως για το ωράριο της κύριας εργασίας και για το επιθυμητό ωράριο.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας