Συγγραφέας: Στραγαλινός Ευάγγελος
Λέξεις Κλειδιά: Αποθήκες δεδομένων, Σημαντικά δίκτυα

Σύνοψη: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των υπολογιστών μεταφέρθηκε από τους ερευνητικούς οργανισμούς στις επιχειρήσεις, διαπιστώνουμε ότι αποτελεί πλέον αναπόσπαστο επιχειρηματικό εργαλείο. Φτάνοντας στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, μεγάλοι επιχειρηματικοί και κρατικοί φορείς διέθεταν τεράστιες ποσότητες δεδομένων που θα έπρεπε να εκμεταλλευθούν. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την εδραιωμένη πλέον αντίληψη ότι η πληροφορία αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό, οδήγησαν στην ανάγκη για εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων. Την λύση δίνουν οι τεχνολογίες των Αποθηκών Δεδομένων (Data warehouses) και της αναλυτικής Επεξεργασίας Δεδομένων (OLAP). Τον τελευταίο καιρό διεξάγεται σημαντική έρευνα σε οντολογίες και σημασιολογικά δίκτυα, όπου πλέον η πληροφορία περιγράφεται εννοιολογικά για να είναι ευκολότερη η ανάκτηση της, η χρησιμοποίηση της και η σύγκριση της, δημιουργείται η ανάγκη εύρεσης ενός νέου συνδυαστικού τρόπου αναπαράστασης της γνώσης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία ο αναγνώστης εισάγεται στα σημασιολογικά δίκτυα. Εκεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των σημασιολογικών δικτύων και ιδιαίτερα ορισμένα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εξαιρέσεων. Δίνετε εισαγωγική περιγραφή της θεωρίας που αναπτύσσεται στις βάσεις δεδομένων με ιδιαίτερη έμφαση στις πολυδιάστατες βάσεις και τις αποθήκες δεδομένων. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα OLAP εργαλεία καθώς και οι βασικές έννοιες που τα αποτελούν. Τέλος, γίνεται η παρουσίαση μιας νέας τεχνικής που βασίζεται στις μεθόδους αντιμετώπισης εξαιρέσεων σε ένα σημασιολογικό δίκτυο με σκοπό να επεκτείνει ένα OLAP μοντέλο και να το καταστήσει ικανό να αντιμετωπίσει εξαιρέσεις. Η προτεινόμενη επέκταση επιτρέπει την ύπαρξη εξαιρέσεων μεταξύ των τιμών των διαστάσεων ενός υπερκύβου δεδομένων, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην σωστή εξαγωγή συμπερασμάτων.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας