Συγγραφέας: Κωτσιόπουλος Χάρης
Λέξεις Κλειδιά: Πρότυπα, Εικόνες, Μηχανική γνώση, Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, Μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης, Ανάλυση κυρίων συνιστωσών

Σύνοψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με ένα σημαντικό ερευνητικό πρόβλημα του πεδίου της υπολογιστικής όρασης το οποίο είναι η Αναγνώριση Προτύπων (pattern recognition) μέσα από εικόνες. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετήσουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος αναγνώρισης αντικειμένων από ψηφιακές εικόνες καθώς και την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες (image classification).

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας