Συγγραφέας: Γκόγκας Γεώργιος
Λέξεις Κλειδιά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Λόγοι ίδρυσης

Σύνοψη: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσουμε τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους ιδρύεται μια μικρομεσαία επιχείρηση με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Η δομή της εργασίας είναι χωρισμένη σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί το θεωρητικό "κομμάτι" των μεθόδων που χρησιμοποιούμε και το δεύτερο είναι το πρακτικό δηλαδή η εφαρμογή των μεθόδων που αναλύσαμε σε πραγματικά δεδομένα. Το θεωρητικό μέρος είναι χωρισμένο σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουμε τις δυνατότητες του SPSS για την στατιστική ανάλυση μιας και δυο μεταβλητών ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων καθώς επίσης και για το πώς μπορούμε να καθορίσουμε τη σχέση (αν υπάρχει ή όχι) μεταξύ τους. Πριν την αναφορά μας γύρω από τις μεταβλητές τονίζουμε κάποια σημεία στα οποία πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, και τα οποία είναι απαραίτητα στο αρχικό στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων μας (καθορισμός μεταβλητής κτλ.). Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε μια πρώτη αναφορά γύρω από την Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων τονίζοντας τη χρησιμότητα τους στις διάφορες επιστήμες, τον τρόπο με τον οποίο η ανάλυση αυτή "λειτουργεί" και τα κύρια χαρακτηριστικά της. Γενικά είναι ένα σύνολο μεθόδων οι οποίες ξεκινώντας από τα ίδια τα δεδομένα και χωρίς καμία υπόθεση ερευνούν τις τάσεις, τις σχέσεις και τις ομαδοποιήσεις τους. Στη συνέχεια αναλύουμε μια σημαντική μέθοδο την "ανάλυση των κύριων συνεκτικών συνιστωσών". Είναι μια τεχνική που έχει ως στόχο τη μείωση της διάστασης των δεδομένων διατηρώντας σχεδόν όλη την ολική μεταβλητότητα των αρχικών μεταβλητών. Η ανάλυση γίνεται με τη βοήθεια των μαθηματικών σχέσεων και βασίζεται στους πίνακες (δειγματικής) συσχέτισης, (δειγματικής) συνδιασποράς κτλ. Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε μια προσπάθεια ερμηνείας της Παραγοντικής Ανάλυσης με δυο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι με τη βοήθεια της Γραμμικής Άλγεβρας, της Ανάλυσης και των πινάκων και ο άλλος με τη βοήθεια των γραφικών απεικονίσεων των σχέσεων των στοιχείων του πίνακα που αναλύουμε. Σκοπός της παραπάνω μεθόδου είναι να ομαδοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό σημαντικών μη παρατηρήσιμων τυχαίων μεταβλητών που καλούνται παράγοντες. Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους αναφέρουμε και αναλύουμε την Cluster Analysis η οποία είναι μια μέθοδος με την οποία επιδιώκουμε τη δημιουργία ομάδων, συνήθως ατόμων ή αντικειμένων με ομοειδή χαρακτηριστικά, ομάδες τις οποίες μπορούμε να αποκαλούμε και τάξεις. Και σ' αυτή τη μέθοδο κάνουμε δύό ειδών αναλύσεις. Το πρακτικό μέρος της παρούσας εργασίας διερευνά τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ίδρυση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ). Διεξήχθη εμπειρική έρευνα, ο δειγματικός χώρος της οποίας περιλαμβάνει 140 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού Σερρών. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη συμβολή και τη βαρύτητα μεταβλητών που σχετίζονται με: το προφίλ του επιχειρηματία (δημογραφικά χαρακτηριστικά, προηγούμενη εργασιακή και επιχειρηματική εμπειρία κ.ά.), τη διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης (πηγές άντλησης πληροφοριών, λήψη απόφαση, αρχική επένδυση, προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κ.ά.), τα χαρακτηριστικά της νεοϊδρυθείσας επιχείρησης (αντικείμενο, νομικό καθεστώς, αριθμός απασχολούμενων κ.ά.) και τον 1ο χρόνο λειτουργίας (κύκλος εργασιών, πωλήσεις κ.ά.). Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 5 αναλύουμε σχεδόν όλες τις μεταβλητές με τη βοήθεια της περιγραφικής στατιστικής και "επιμένουμε" λίγο περισσότερο σε εκείνες που αποτελούν τους παράγοντες ίδρυσης μικρομεσαίας επιχείρησης. Στο κεφάλαιο 6 περνάμε στο επόμενο στάδιο "εντοπίζοντας" σχέσεις ανάμεσα σε δυο μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Το κριτήριο με το οποίο γίνεται ο έλεγχος είναι ο Χ έλεγχος ανεξαρτησίας και αναφέρουμε μόνο όσα παρουσιάζουν ενδιαφέρον (δηλαδή εκεί που υπάρχει κάποια σχέση ). Προχωρώντας στο κεφάλαιο 7 εισχωρούμε κατά κάποιο τρόπο στην Πολυδιάστατη Ανάλυση. Εφαρμόζουμε την Παραγοντική Ανάλυση με τη χρήση της μεθόδου των ισχυρών συνεκτικών συνιστωσών. Η εφαρμογή γίνεται πάνω στους λόγους ίδρυσης γενικά, μιας επιχείρησης. Αναφέρουμε αναλυτικά όλα τα βήματα και όλο το συλλογισμό μέχρι να καταλήξουμε στο τελικό στάδιο από το οποίο βγάζουμε συμπεράσματα. Και στο τελευταίο κεφάλαιο (8) πραγματοποιούμε την Cluster Analysis των 140 cases ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια προφίλ επιχειρηματιών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή από την Παραγοντική Ανάλυση παίρνουμε κάποιες κατευθύνσεις, με τις οποίες σε συνδυασμό με την Cluster Αnalysis εντοπίζουμε συγκεκριμένους λόγους ίδρυσης μιας επιχείρησης για συγκεκριμένα προφίλ επιχειρηματιών. Τέλος , λόγω της εφαρμογής όλων των παραπάνω μεθόδων , προκύπτει ένας πολύ μεγάλος αριθμός πινάκων, ο οποίος ήτανε αδύνατο να καταχωρηθεί στην εργασία .Για το λόγο αυτό στο Παράρτημα έχουμε βάλει όλους τους πίνακες που χρησιμοποιήσαμε στο πρακτικό μέρος της εργασίας.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας