Συγγραφέας: Σουρλά Βασιλική
Λέξεις Κλειδιά: k-Βήτα συναρτήσεις, k-Γάμμα συναρτήσεις, k-Pochhammer σύμβολο

Σύνοψη: Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία (όσο το δυνατόν καλύτερη) καταγραφή των γνωστών αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και αποτελεσμάτων που αφορούν τις k -ζήτα συναρτήσεις και k -υπεργεωμετρικές. Επιπλέον δίνουμε και νέες ανισότητες για τις Γk(x) και Bk(x, y) συναρτήσεις.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας