Συγγραφέας: Κόλλια Ηλιάνα
Λέξεις Κλειδιά: Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία, Θεμελιώδης κλίμακα, Λήψη πολυκριτήριων αποφάσεων

Σύνοψη: Η παρούσα εργασία σκοπεύει στην παρουσίαση και ανάλυση μιας μεθόδου Λήψης Αποφάσεων η οποία διαχειρίζεται αποφάσεις πολυσταδιακές ως προς τα κριτήρια. Πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες έχουν συγκεκριμένες εναλλακτικές επιλογές και πολλαπλά κριτήρια. Αποφάσεις σαν αυτές συνδέονται με κάθε επιστημονικό κλάδο αλλά τις συναντάμε και στην καθημερινότητα μας, γεγονός που καθιστά τον αποτελεσματικό χειρισμό τους σημαντικό. Η μέθοδος με την οποία θα ασχοληθούμε ονομάζεται Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (Analytic Hierarchy Process – AHP), δημιουργός της είναι ο Thomas L. Saaty και χρονολογείται μέσα στην δεκαετία του 1970. Η AHP βασίζεται στις σχετικές συγκρίσεις ανάμεσα στους παράγοντες που προσδιορίζουν την εκάστοτε απόφαση. Οι συγκρίσεις πραγματοποιούνται με κοινή βάση την θεμελιώδη κλίμακα του Saaty. Στο πρώτο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, θα δούμε ότι με τον τρόπο αυτό η AHP καθιστά τα πάντα μετρήσιμα. Σκοπός είναι μέσω της ιεραρχική δόμησης του προβλήματος να προσδιοριστεί η καλύτερη από τις εναλλακτικές. Η AHP προσεγγίζει με απλότητα την πολυπλοκότητα των αποφάσεων, γεγονός που κάνει την εννοιολογικά απλή προσέγγιση της μεθόδου εξαιρετικά ισχυρή. Στην πορεία της εργασίας θα παρουσιάσουμε το μαθηματικό υπόβαθρο της μεθόδου μέσα από την αξιωματική θεμελίωση όπως δόθηκε από τον Thomas L. Saaty. Τέλος, θα αναλύσουμε προβλήματα επιλογής τοποθεσίας σε διεθνές επίπεδο και θα ολοκληρώσουμε με την υλοποίηση ενός τέτοιου προβλήματος στο Expert Choice.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας