Συγγραφέας: Αθανασόπουλος Αλέξανδρος
Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία παιγνίων

Σύνοψη: Η εργασία χωρίζεται σε δυο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφερόμαστε στα παίγνια γενικού αθροίσματος δυο παιχτών, όπου μετά την αναφορά της βασικής θεωρίας και μιας περιγραφής στις δομές που επικρατούν στις αγορές, γίνεται παρουσίαση στα μοντέλα διπωλίου του Cournot, του Betrand και του Stackelberg. Στο δεύτερο μέρος αναφερόμαστε σε παίγνια με συμμαχίες και πως προσεγγίζονται τότε οι αμοιβές των παιχτών και η αξία τους στο παίγνιο.

Αρχείο Διπλωματικής Εργασίας